Wzorce wizkozymetryczne (lepkości)

Wzorzec lepkości 20 mm2/s LabStand


Cena dostępna na telefon.

Wzorzec lepkości 20 mm2/s LabStand

Wielkością fizyczną odtwarzaną przez wzorzec jest lepkość kinematyczna i lepkość dynamiczna. Wzorce są atestowane w temperaturze 20 °C, a na życzenie również w temperaturach 40 °C, 50 °C i 80 °C. Wzorce lepkości (wiskozymetryczne) cieczy są przeznaczone do sprawdzania wiskozymetrów.

Wartość lepkości wzorca została wyznaczona w odniesieniu do wzorca podstawowego określonego przez lepkość kinematyczną wody równą 1,0034 mm2/s lub lepkość dynamiczną wody równą 1,0016 mPa . s w temperaturze 20 oC, zgodnie z ISO/TR 3666:1998 (E). Na wytwarzane wzorce wiskozymetryczne (lepkości) cieczy wydawane jest świadectwo wzorca potwierdzające jego właściwości metrologiczne zawierające symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA jako sygnatariusza wielostronnych porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw.

Naważka: Numer katalogowy:
250 ml 16-BLS99OM020*250