Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

 

Polityka Prywatności / Polityka Cookies

Ilekroć w Polityce mowa jest o:

 1. Administrator Danych Osobowych / ADO – oznacza to: Nazwa

przedsiębiorstwa;

PHU „Syl -Chem” Sylwia Kunca

NIP: 9670691229 REGON: 092470100 

 Adres kontaktowy: ul. Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz

 Email kontaktowy: biuro@sylchem.com.pl Telefon kontaktowy: 52 5848359 

 1. Serwis– oznacza to witrynę internetową pod nazwą com.pl
 2. Użytkowniku– oznacza to osobę odwiedzającą Serwis.
 3. Formularzu kontaktowym – oznacza to, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający kontakt z ADO.
 4. Danych osobowych– oznacza to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności / Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i zasady ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem Użytkowników z Serwisu.
 2. ADO przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu jest – PHU „Syl-Chem” Sylwia Kuncaz siedzibą w  Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz NIP: 9670691229 REGON: 092470100  Adres kontaktowy: ul. Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz. Email kontaktowy: biuro@sylchem.com.pl  Telefon kontaktowy: 52 584 83 59
 3. ADO, odpowiednio do zakresu realizowanych celów, przetwarza dane osobowe Użytkowników obejmujące dane określone za pośrednictwem Formularza kontaktowego:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Nazwa firmy,
  4. Adres email,
  5. Telefon kontaktowy,
  6. Temat,
 4. Podanie danych osobowych podczas wypełniania Formularza kontaktowego jest dobrowolne, jednak konieczne do:
  1. prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem w odpowiedzi na jego zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  2. prowadzenia statystyk i obsługi technicznej Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  4. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 5. Jeśli Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę dane podane w formularzu kontaktowym mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w związku z art. 172 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody nie warunkuje udzielenia odpowiedzi na treść kierowanego zapytania do ADO.
 6. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Serwisu jest korzystanie przez Użytkownika
  1. ze stosownych urządzeń końcowych podłączonych do sieci internet, wyposażonych w adekwatne do tego celu oprogramowanie prawidło skonfigurowane dające możliwość przeglądania stron WWW. (Przeglądarki internetowe w szczególności: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera). Zalecane jest aby przeglądarki internetowe użytkowane były w najnowszej wersji zapewnianej przez producenta. Ponadto przeglądarki powinny posiadać włączoną obsługę tzw. ciasteczek „cookies”,
  2. ze stosownych urządzeń wyposażonych w oprogramowanie i dostęp do aktywnej usługi pozwalającej na prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej email.
 7. Powyższe wymagania uznać należy za minimalne techniczne wymagania pożądane do współpracy z systemem teleinformatycznym, jakim posługuje się ADO.

Polityka Cookies

 1. Pliki cookies – to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie etc). W zależności od rodzaju plików cookies ich przetwarzanie wymaga uzyskania zgody Użytkownika bądź realizowane jest na zasadach prawem określonych bez takiej zgody.
 2. Oświadczenie Użytkownika o wyrażeniu zgody, albo o braku wyrażenia zgody, albo o cofnięciu zgody na przetwarzanie plików cookies, w sytuacji w której przetwarzanie nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 173 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) [dalej Ustawa PT] odbierane jest z wykorzystaniem tzw. „Okna dialogowego” przy zachowaniu w szczególności warunków określonych w art. 174 ust. 4 Ustawy PT
 3. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu:
  1. Niezbędne techniczne pliki cookies– to pliki, które służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu, ich stosowanie, nie wymaga uzyskiwania zgody Użytkownika, zgodnie z art. 173 ust. 3 Ustawy PT.
 4. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies dokonując modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej, w tym usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu.
 5. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje usługobiorca może znaleźć wykorzystując funkcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://www.aboutcookies.org/ na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętać należy, że zablokowanie wszystkich cookie może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Klauzula informacyjna dla Kontrahenta

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PHU „Syl-Chem” Sylwia Kunca z siedzibą w ul.Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz NIP: 9670691229  REGON: 092470100. Adres kontaktowy: ul. Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email biuro@sylchem.com.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Pani/Pana dane przekazane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu: zawarcia i wykonania Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO, prowadzenia korespondencji email dotyczącej Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO, wykonywania czynności z zakresu archiwizacja dokumentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, prowadzenia statystyk i obsługi technicznej Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Przetwarzanie realizowane będzie zgodnie z przepisami nw. aktów i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych odpowiednio w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja Podatkowa, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług, Ustawa z dnia 30 maja z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy / wykonania umowy. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności są to: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzny podmiot realizujący zlecenie przesyłania informacji handlowych, zewnętrzny podmiot świadczący usługi rachunkowo – kadrowe.

Dane przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy oraz po tym okresie przez czas w którym jej stronom przysługiwać będą prawem określone uprawnienia i obowiązki, oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikający z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ma Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody. Przy czym zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna w związku z działaniami marketingowymi

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: PHU „Syl-Chem” Sylwia Kunca z siedzibą w ul. Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz NIP: 9670691229 REGON: 092470100. Adres kontaktowy: ul. Zimorodkowa 4, 85-436 Bydgoszcz. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email biuro@sylchem.com.pl  lub pisemnie kierując korespondencję na adres ADO.

Pani/Pana dane przekazane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu przesyłania informacji handlowych lub w celu wykonywania połączeń telefonicznych / przesyłania krótkich wiadomości tekstowych zawierających informacje marketingowe dotyczące oferowanych przez nas produktów lub usług lub w celu przesyłania krótkich wiadomości zawierających życzenia.

W zależności od przyjętego wariantu informacje handlowe przesyłać będziemy za pośrednictwem korespondencji email lub innych środków komunikacji elektronicznej określonych w formularzu a marketing bezpośredni realizowany będzie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Podstawę prawną stanowi także: Art. 172 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości ich zrealizowania.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności są to: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca, zewnętrzny podmiot realizujący zlecenie przesyłania informacji handlowych, zewnętrzny podmiot wykonujący marketing bezpośredni, działający w imieniu ADO.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada data na usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody.

Ma Pani/Pan prawo: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody. Przy czym zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.